Stanovy společenstva

STANOVY

Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo

 

 OBSAH

Název a sídlo (1)

Vznik a registrace Společenstva (2)

Místní a věcná působnost (3)

Právní postavení a účel spolku (4)

Doba trvání Společenstva (5)

Členství ve Společenstvu (6)

Vznik členství (7)

Zánik členství (8)

Práva členů (9)

Povinnosti členů (10)

Orgány Společenstva (11)

Jmění a hospodaření Společenstva (12)

Zastoupení Společenstva (13)

Ustanovení o spolupráci (14)

Zánik Společenstva a jeho likvidace (15)

Platnost stanov (16)

Závěrečná ustanovení (17)

 

Článek 1

 Název a sídlo Společenstva

1.      Název: „Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska“.

2.      Sídlo: 619 00 Brno, Bednářova 20.

3.      Je možné používání také zkratky názvu Společenstva – „Kovářské společenstvo“.

 

Článek 2

Vznik a registrace Společenstva

Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska (dále jen Společenstvo) je založeno na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění (dále jen Zákon). V souladu s § 6 odst. 1 Zákona vznikne Společenstvo registrací u Ministerstva vnitra ČR na základě návrhu Přípravného

výboru a předložení stanov Společenstva, které se dnem registrace stanou účinné.

 

Článek 3

Místní a věcná působnost

1. Společenstvo vyvíjí svou činnost na území české republiky s tím, že založená jednotlivá zastoupení mají právo vystupovat ve svých regionech jako samostatné jednotky.

2. Členy Společenstva jsou fyzické a právnické osoby podnikající v oborech Umělecký kovář, Umělecký zámečník, Umělecký kovář a zámečník, Kovář a podkovář a další fyzické, právnické a jiné osoby mající vztah k tomuto oboru.

3. Společenstvo bude usilovat o začlenění do Hospodářské komory České republiky (dále jen HK ČR) v souladu s Pravidly HK ČR o začleňování společenstev. V důsledku začlenění se podnikající členové Společenstva, kteří splňují podmínky pro členství v HK ČR (§ 2 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku a § 5 zákona č. 301/1992 Sb., v platném znění) se stanou členy HK ČR, pokud jimi již nejsou z jiného důvodu.

4. Společenstvo bude zajišťovat svoji činnost taktéž v rámci samostatně zřízených sekcí:

a) pro umělecké řemeslo,

b) pro vzdělávání,

c) pro zahraniční spolupráci,

d) pro vnější a vnitřní informatiku,

e) pro propagaci, výstavnictví a osvětu.

 

Článek 4

Právní postavení a účel spolku

Společenstvo je nepolitickým zájmovým sdružením a vzhledem k členství podnikatelů zároveň živnostenským společenstvem ve smyslu § 69 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. Činnost Společenství se zaměřuje na podporu individuální podnikatelské činnosti svých členů a v zájmu toho usiluje o realizaci zejména těchto cílů:

a) aktivně se podílet na vytváření co nejlepších podmínek pro rozvoj podnikatelské činnosti v oborech, v nichž členové Společenstva vyvíjejí svou činnost,

b) usilovat o ochranu členů před nežádoucí konkurencí ze strany osob, které nemají odbornou kvalifikaci,

c) aktivně se zúčastňovat projednávání dostupných návrhů zákonů a právních předpisů souvisejících s provozováním

živnostenských činností svých členů,

d) systematicky usilovat o zvyšování odborné úrovně svých členů,

e) podílet se na přípravě pro povolání a přispívat k vytvoření podmínek k udržování a zvyšování odborné úrovně podnikatelů v oboru, například spoluprací při přípravě a tvorbě pedagogických a metodických dokumentů, závěrečných učňovských a maturitních zkoušek, při zkouškách mistrovských, metodických dnech a soutěžích odborných dovedností,

f) v souladu s platnými předpisy usilovat o vytvoření předpokladů úspěšné spolupráce a souladu zájmů svých členů, k vyloučení resp. omezení nekalé soutěže a jednání v rozporu s dobrými mravy,

g) v rámci svých možností podporovat činnost členů Společenství a spolupracujících osob, která může přispět k lepšímu využití strojů, zařízení, surovin a ekonomických nástrojů,

h) vystupovat jako konzultační, poradenské a informační centrum pro své členy v oblasti výrobní, technické, organizační, právní, též v oblasti vzdělávání a osvěty a poskytovat jim základní informace,

i) reprezentovat členy Společenstva, prostřednictvím jednání orgánů a funkcionářů Společenstva zajišťovat ochranu oprávněných zájmů členů Společenstva a usilovat o vytvoření příznivých podmínek pro jejich činnosti,

j) udělovat tituly a ocenění v rámci uměleckořemeslné práce, odborné přípravy a profesních soutěží,

k) pořádat, organizovat nebo se na pořádání a organizování podílet a podle možností podporovat účast svých členů na odborných setkáních a řemeslných dnech doma i v zahraničí, vyvíjet v rámci oborové odbornosti osvětovou činnost.

l) (dodatek 2 schválený 14. 4. 2012) V rámci propagace a podpory svých členů publikuje společenstvo, v případě možnosti, základní informace o členech v internetových adresářích a mapách.

 

Článek 5

Doba trvání Společenstva

Společenstvo je zřízeno na dobu neurčitou.

 

Článek 6

Členství ve Společenství

1. Členství ve Společenstvu je dobrovolné.

2. Řádné členství může být individuální, kolektivní nebo přidružené:

a) individuálním členem je fyzická osoba (např. držitel živnostenského oprávnění, podnikatel – fyzická osoba – zapsaný v obchodním rejstříku),

b) kolektivním členem může být skupina podnikatelů – právnická osoba (např. obchodní společnost nebo sdružení podnikatelů vytvořené podle § 20f občanského zákoníku) zastoupená delegovaným zástupcem,

c) přidruženým členem se mohou stát organizace, resp. subjekty, které nemají podnikatelský charakter, mají však o členství ve Společenství zájem a jejich členství, vzhledem k oboru jejich činnosti, bude pro Společenstvo prospěšné (odborné a vysoké školy, profesní asociace a sdružení odborníků apod.).

3. Mimořádným – čestným členem může být vynikající osobnost, která se mimořádně zasloužila o obor.

 

Článek 7

Vznik členství

1. Řádné členství vzniká na podkladě písemné přihlášky fyzické osoby starší 18 let, resp. jiného subjektu, který je oprávněn stát se členem Společenstva, přijetím do Společenstva na základě jejího schválení představenstvem Společenstva, dále zaplacením ročního členského příspěvku a složením zápisného ve výši 300 Kč.

2. O čestném členství rozhoduje představenstvo Společenstva na základě návrhu člena Společenstva a po předchozím projednání s budoucím čestným členem. V případě čestného členství se upouští od povinnosti složení zápisného a placení členského příspěvku.

3. Řádný člen Společenstva je povinen uhrazovat členský příspěvek každoročně nejpozději do 31. března příslušného roku. V případě přijetí za řádného člena Společenstva je nový řádný člen povinen uhradit členský příspěvek a zápisné do 30 dnů ode dne, kdy byl o přijetí vyrozuměn.

4. Dokladem o členství ve Společenstvu je písemné rozhodnutí představenstva Společenstva, které musí být členovi předáno nebo zasláno do vlastních rukou.

5. Členové, kteří se zúčastnili prvního zakládajícího shromáždění Společenstva budou vedeni v seznamu členů s poznámkou „zakládající člen“.

6. Členem se může stát pouze fyzická nebo právnická osoba,

resp. subjekt, který se ztotožňuje s cíli Společenstva a jehož členství neohrozí oprávněné zájmy Společenstva.

 

Článek 8

Zánik členství

1. Členství ve Společenstvu zaniká vystoupením člena, jeho vyloučením, ukončením jeho podnikání, jeho zánikem, ztrátou způsobilosti nebo zánikem Společenstva.

2. Členství ve Společenstvu je možné ukončit písemným sdělením představenstvu Společenstva o vystoupení člena ze Společenstva. Členství nelze převést na právního nástupce.

3. Členství ve Společenstvu končí rovněž zánikem právnické osoby nebo (u podnikatelského subjektu) zánikem oprávnění k podnikatelské činnosti.

4. Společenstvo může vyloučit člena usnesením představenstva, jestliže hrubě porušuje stanovy nebo obecně závazné právní předpisy a jestliže přes výzvu představenstva Společenstva neodstranil vytknuté nedostatky v přiměřené lhůtě. Před vyloučením představenstvo Společenstva znovu písemně upozorní člena na zjištěné nedostatky a jejich důsledky a stanoví členovi přiměřenou lhůtu k vyjádření. Vyloučený člen se může odvolat k Členské schůzi, která s konečnou platností rozhodne o členství.

5. Členství zaniká u fyzických osob úmrtím nebo ztrátou způsobilosti k právním úkonům.

6. Členství ve Společenstvu zaniká při nezaplacení členských příspěvků za uplynulý rok do 30. 4. roku následujícího a to po předchozím upozornění.

 

Článek 9

Práva členů

Každý člen má zejména právo:

1. zúčastnit se jednání Členské schůze, volit a být volen do všech orgánů Společenstva podle přijatých stanov a jejich prostřednictvím se zúčastnit řízení Společenstva, v případě začlenění Společenstva do HK ČR mají členové HK ČR též právo volit a být voleni do orgánů HK ČR (viz § 6 zákona č. 301/1992 Sb., v platném znění),

2. předkládat představenstvu Společenstva písemnou formou iniciativní návrhy a doporučení pro činnost Společenstva, popř. je osobně přednést v představenstvu nebo při jednání Členské schůze,

3. být informován o činnosti Společenstva, zúčastnit se akcí pořádaných pro členy, využívat služeb Společenstva a aktivně

se podílet na jeho činnosti.

4. ukončit členství na vlastní žádost.

 

Článek 10

Povinnosti členů

Povinnosti členů

Každý člen Společenstva má zejména tyto povinnosti:

1.      aktivní činností napomáhat k všeobecné prosperitě Společenstva a plnění jeho cílů,

2.      dodržovat stanovy a platit ve stanovené lhůtě členské příspěvky,

3.      dodržovat rozhodnutí schválená Členskou schůzí, popř. jiná usnesení a rozhodnutí přijatá představenstvem Společenstva,

4.      písemně ohlásit veškeré změny osobních (Společenstvem registrovaných) údajů, resp. změny v podnikatelské činnosti včetně případného ukončení podnikání s uvedením skutečnosti, zda zůstává členem Společenstva,

5.      dodržovat ve své pracovní činnosti veškeré povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů,

6.      povinností člena je vrácení certifikátu po ukončení členství.

 

Článek 11

Orgány Společenstva

Orgány Společenstva jsou Členské schůze, představenstvo a kontrolní komise.

A.    Členská schůze:

1. Je nejvyšším orgánem Společenstva. Svolává ji představenstvo Společenstva nejméně jedenkrát ročně písemnou pozvánkou s uvedením data a místa konání včetně programu jednání, a to ve lhůtě dvou týdnů před jejím konáním. Pokud o to požádá kontrolní komise, většina členů představenstva nebo nejméně 30% členů Společenstva a nebo pokud počet volených členů představenstva klesne pod 50%, je svolána do 6 týdnů mimořádná Členská schůze..

2. Členskou schůzi tvoří členové Společenstva. Člen – fyzická osoba se zúčastní jednání Členské schůze osobně. Člen – právnická osoba se zúčastní jednání prostřednictvím statutárního zástupce nebo jím zplnomocněné osoby.

3. Jednání Členské schůze řídí předseda Společenstva nebo jím pověřený člen představenstva.

4. Do působnosti Členské schůze patří zejména:

a) schvalovat programové cíle a zaměření činnosti Společenstva, zprávy o činnosti a hospodaření Společenstva, roční účetní uzávěrku a roční plán výdajů na činnost Společenstva, b) schvalovat stanovy, jejich změny a výši ročního členského příspěvku,

c) volit na návrh odstupujícího představenstva pro nové funkční období členy představenstva na dvouleté funkční období hlasováním,

d) volit na návrh představenstva členy kontrolní komise, kteří přitom nemohou být členy představenstva Společenství nebo osoby členů představenstva blízké, a to na dvouleté funkční období hlasováním,

e) rozhodovat o ukončení činnosti Společenstva a stanovit způsob majetkového vypořádání Společenstva.

5. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Společenstva. K platnosti usnesení Členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů oprávněných k hlasování. Výjimkou je přijetí rozhodnutí o změně stanov a rozhodnutí o likvidaci Společenstva, kdy je nutný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných.

6. Není-li Členská schůze usnášeníschopná v hodinu zahájení, koná se v tentýž den za hodinu po plánovaném zahájení náhradní Členské schůze se stejným programem. Na náhradní Členskou schůzi se zvláštní pozvánka nerozesílá. K platnosti usnesení náhradní Členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů oprávněných k hlasování. Výjimkou je přijetí rozhodnutí o změně stanov a rozhodnutí o likvidaci Společenstva, kdy je nutný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných.

7. Rozhodnutím Členské schůze Společenstva mohou být zřízena oblastní-regionální zastoupení Společenstva, jejichž prostřednictvím členové Společenstva vykonávají svou činnost v oblasti-regionu. V každém zřízeném zastoupení bude představenstvem pověřen jeden člen, který bude představenstvo informovat o činnosti regionálních zastoupení.

 

B.     Představenstvo:

1. Představenstvo Společenstva je statutárním orgánem

Společenstva. Řídí jeho činnost mezi jednáními Členské schůze.

2. Členy představenstva v počtu 9 volí Členská schůze valná hromada Společenstva.

3. Představenstvo odpovídá za svou činnost Členské schůzi.

4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Společenstva.

5. Jménem představenstva jedná za Společenstvo předseda nebo jiný člen představenstva pověřený představenstvem. Předseda Společenstva je takto oprávněn jednat jménem Společenstva v plném rozsahu, což zaručuje i právo činit příslušné právní úkony.

6. Představenstvo Společenstva se schází zpravidla jedenkrát za dva měsíce, nejméně však jedenkrát za čtvrt roku. Pro operativní práci může představenstvo ustavit pětičlenný výkonný výbor, který svolává předseda či jeden z místopředsedů dle potřeby. Jednáním výkonného výboru má právo se účastnit i předseda kontrolní komise s právem poradního hlasu.

7. K platnosti usnesení představenstva je třeba usnesení nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů je schválen návrh, pro který hlasoval předsedající.

8. Výkon funkce členů představenstva je bezplatný. Představenstvo může rozhodnout o úhradě prokázaných věcných výdajů členům představenstva.

9. Představenstvo zajišťuje přípravu jednání Členské schůze Společenstva, projednává a rozhoduje veškeré záležitosti vztahující se k činnosti Společenstva, u nichž rozhodnutí není vyhrazeno Členské schůzi. Sleduje legislativu, obecně závazné právní předpisy, normy a vyhlášky a podle potřeby seznamuje s nimi své členy.

10. Představenstvo spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.

11. Představenstvo rozhoduje v prvním stupni o vyloučení člena ze Společenstva (viz článek 8, odstavec 4 těchto stanov).

12. Představenstvo schvaluje vydávání odborného časopisu a jmenování odpovědného pracovníka pro tento časopis.

13. Představenstvo jedná podle jednacího řádu, který si schválí na začátku funkčního období. 14. Představenstvo je oprávněno kooptovat nového člena za člena, který v průběhu funkčního období odstoupil. Počet kooptovaných členů nesmí přestoupit 50% řádně zvolených členů.

15. Představenstvo může na svá jednání přizvat členy Společenstva nebo hosty.

 

C. Kontrolní komise:

1. Členskou schůzí zvolení členové kontrolní komise (minimálně tříčlenná) si zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

2. Předseda kontrolní komise má právo zúčastnit se jednání představenstva s hlasem poradním.

3. Kontrolní komise vydává dohled nad jměním a hospodařením Společenstva. Před Členskou schůzí vypracuje zprávu kontrolní komise a předloží ji Členské schůzi.

4. Zasedání kontrolní komise svolává předseda zpravidla čtyřikrát ročně.

5. Kontrolní komise jedná podle jednacího řádu, který si schválí na začátku funkčního období.

6. Výkon funkce členů kontrolní komise je bezplatný. Představenstvo může rozhodnout o úhradě prokázaných věcných výdajů členům kontrolní komise.

 

Článek 12

Jmění a hospodaření Společenstva

1. Společenstvo je právnickou osobou, způsobilou samostatně nabývat práv a povinností.

2. Jmění Společenstva vzniká a rozšiřuje se z členských příspěvků, darů členů Společenstva nebo od třetích osob a z příjmů z vlastní hospodářské činnosti Společenstva, kterou Společenstvo vyvíjí za účelem zajištění prostředků na plnění úkolů Společenstva a z dotačních příspěvků.

3. Hospodaření Společenstva plánují, řídí a kontrolují orgány Společenstva, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4. Založená jednotlivá oblastní-regionální zastoupení mohou mít samostatné bankovní konto.

 

Článek 13

Zastupování Společenstva

1. Statutárním orgánem Společenstva je představenstvo.

2. Jménem Společenstva jedná vůči členům, fyzickým a právnickým osobám, státním a správním orgánům a úřadům a institucím předseda Společenstva, popř. pověřený člen představenstva.

3. Podpisové právo za Společenstvo má předseda Společenstva, popřípadě pověřený člen představenstva.

4. V omezeném rozsahu může představenstvo zmocnit k jednání a k podepisování určitých písemností sekretáře Společenstva, který může být zaměstnancem Společenstva.

5. Při založení Společenstva jedná za Společenstvo až do vytvoření všech orgánů Společenstva Přípravný výbor.

6. Založená jednotlivá oblastní-regionální zastoupení mohou mít samostatné značení regionu pod logem společenstva, které je celorepublikové.

Článek 14

Ustanovení o spolupráci

1. Společenstvo spolupracuje v zájmu získání, resp. zvyšování odbornosti a kvalifikace v oboru s odbornými a profesními organizacemi a dalšími subjekty.

2. Společenstvo může přistoupit také k uzavírání dohod o domácí i zahraniční spolupráci.

3. Společenstvo se může stát členem příslušných zahraničních odborných uskupení.

 

Článek 15

Zánik Společenstva a jeho likvidace

1. Společenstvo zaniká dobrovolným rozpuštěním Společenstva nebo sloučením s jiným sdružením. K tomuto rozhodnutí musí být udělen souhlas Členské schůze dvoutřetinovou většinou hlasů, při účasti nadpoloviční většiny členů.

2. Představenstvo předloží návrh na zrušení společenstva příslušnému soudu.

3. V případě zániku Společenstva sloučením s jiným sdružením se majetek Společenstva stává vkladem do společného majetku tohoto sdružení. Důsledky tohoto vkladu, případné stanovení velikosti podílu na dalším společně získaném majetku upraví dokument o podmínkách sloučení.

4. Při zániku Společenstva dobrovolným rozpuštěním zabezpečí představenstvo provedení majetkového vypořádání podle pokynů Členské schůze. Nebude-li tento způsob určen, provede ho tak, že po vyrovnání závazků Společenstva bude zbylý majetek rozdělen rovným dílem mezi poslední členy Společenstva.

5. V případě negativního výsledku hospodaření Společenstva jmenuje Členská schůze likvidátora, který provede likvidaci Společenstva. Průběh likvidace se řídí ustanoveními § 269–273 občanského zákoníku.

6. Společenstvo může být zrušeno rozhodnutím soudu dle § 268 občanského zákoníku

 

Článek 16

Platnost stanov

1. První stanovy Společenstva nabývají platnosti dnem schválení Přípravným výborem, o čemž musí být pořízen zápis podepsaný všemi členy Přípravného výboru. Stanovy jsou účinné ode dne registrace Společenstva Ministerstvem vnitra České republiky.

2. Změny stanov jsou prováděny písemnými pořadově číslovanými dodatky, které jsou platné schválením Členskou schůzí. Stanovy a jejich dodatky, popřípadě úplné znění stanov, pokud ho představenstvo v odůvodněném případě připraví, musí obdržet všichni členové Společenství.

 

Článek 17

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy výslovně ve stanovách neupravené se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. Stanovy jsou vyhotoveny ve 3 stejnopisech. Dvě vyhotovení budou zaslána Ministerstvu vnitra České republiky pro účely řízení o registraci Společenstva, třetí vyhotovení archivuje Společenstvo.

Stanovy byly Přípravným výborem schváleny dne 5. října 2002 v Brně a jsou účinné dnem registrace Ministerstvem vnitra. Registrace Ministerstvem vnitra byla provedena 9. prosince 2002.

 

Doplněné stanovy byly schváleny Valnou hromadou (členskou schůzí) členů Kovářského společenstva dne 1.3.2008 v Jihlavě, Dělnický dům

 

Dodatek číslo 2

schválený Valnou hromadou (členskou schůzí) členů Kovářského společenstva dne 14.4.2012 v Brtnici, v restauraci u Hřiště

 doplnění stanov v článku 4 o odstavec "L" ve znění: "V rámci propagace a podpory svých členů publikuje společenstvo, v případě možnosti, základní informace o členech v internetových adresářích a mapách."

 

Dodatek číslo 3

schválený Valnou hromadou (členskou schůzí) členů Kovářského společenstva dne 31.1.2015 v v prostorách SPŠ, SOŠ A SOU Hradec Králové, Hradební ul. 1029

Změny stanov v návaznosti na nový občanský zákoník ve znění:

- doplnit Účel spolku (na místo „cílů“)

- změnit pojem Valná hromada na Členská schůze

- změnit pojem Revizní komise na Kontrolní komise

- článek 15 odst. 2: Návrh: Představenstvo předloží návrh na zrušení společenstva příslušnému soudu

- článek 15 bod odst. 5 poslední věta: Průběh likvidace se řídí ustanoveními § 269–273 občanského zákoníku - článek 15 bod odst. 6: Společenstvo může být zrušeno rozhodnutím soudu dle § 268 občanského zákoníku

- Článek 16 odst. 3 a 4: zrušit

- článek 17 odst. 1: Vztahy výslovně ve stanovách neupravené se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů