Zápis ze schůze 4/15 Sekce podkovářů „Společnstva uměleckých kovářů, zámečníků, kovářů a podkovářů Čech, Moravy a Slezska"

22.11.2015 00:00

Zápis ze schůze 4/15 Sekce podkovářů „ Společnstva uměleckých kovářů, zámečníků, kovářů a podkovářů Čech, Moravy a Slezska“

Praha, restaurace Na farmě, areál ČZU, Kamýcká 129. Dne 6.11.2015 v 17,00hod.

Přítomnost: 15 členů.

Usnášení schopnost: Po časovém limitu 45min. je schůze usnášeníschopná.

 

·         Přivítání účastníků, návrhová komise.

·         Usnesení z minulé schůzky 19.9. Kolesa.

·         Příprava zkoušky certifikovaný europodkovář pro EFFA

·         Stav pokladny

·         Výše čl. příspěvku

·         Návrh a schválení delegátů konference EFFA v listopadu 2015

·         Diskuse

·         Usnesení

·         Závěr

 

 

·         Přítomné přivítal p. Kysilka, který celou schůzi řídil, návrh a schválení návrhové komise.

Do návrhové komise byli navrženipp. Najman  František a Beneš Bohumil

Hlasování – souhlas všech

 

·         Kontrola usnesení z minula:

 

·         Vstup do EFFA – dne 6.11.2014 vstoupila Sekce podkovářů „ Společenstva ..“ spolu s Itálií do EFFA – splněno

·         Pp. Blažíček, Kysilka a Komárek se zúčastnili 5 . a 6.11.2014 schůzky EFFA v Budapešti, kde proběhl vstup naší sekce do EFFA.                                                                           - splněno

·         Podmínky pro získání certifikátu CE- F -  2016 přijede komise EFFA              - probíhá

·         Odběr časopisu Kopyta.                          - nesplněno – úkol pro nevýhodné podmínky ze strany distributora zrušen

 

 

·         Příprava zkoušky certifikovaný europodkovář pro EFFA

P. Komárek  a J Borecká připravují  překlad standardu zkoušek  EFFA, překlad našich zk. plánů již existuje.

Zkoušky na certifikovaného europodkováře , v případě zájmu, složí bez výjimky všichni.

Hlasování – souhlas všech

 

 

·         Stav pokladny

P. Kysilka seznámil přítomné se stavem pokladny:  Příjmy             80.700,-Kč 

                                                                                  Výdaje 20.700,-Kč

                                                                                  Zůstatek 60.000,- Kč                                                                                                                                                    

·         Projednání výše členského příspěvku

Návrhová komise navrhla ponechání čl. příspěvku i na dále ve stejné výši a to 1.000,-Kč

Hlasování – souhlas všech.

 

·         Návrh a schválení delegátů na konferenci EFFA v listopadu 2015

Návrhová komise navrhla jako zástupce na konferenci EFFA, která se koná v listopadu 2015 v Bernnu pány Karla Kysilku a Pavla Komárka

Hlasování – souhlas všech

 

·         Diskuse

 

P. Kysilka oznámil termín Podkovářských dnů v Jaroměři – tělocvična Sšř Jaroměř  a to 18. a 19. března 2016

Seminář v Ostravě bude též pokračovat a poděkoval p. Kverkovi za zorganizování kov. semináře pro chovatelé koní v tomto roce v Sobotce.

p. Kysilka vyzval přítomné k pořádání podobných seminářů s tím, že je ochoten se na nich teoretickou přípravou podílet.

Z pléna vyvstali návrhy, využít a oslovit chovatelské svazy, či pořadatele výstav k spolupráci při osvětě práce podkováře ať již formou ukázky podkování, či semináře.

p. Kysilka informoval přítomné o stránkách www podkovari.cz. a vyzval přítomné k větší aktivitě při zadávání informací na tyto stránky. Vstup na ně mají: p.Kysilka, Komárek, Koldušek a pí.Štěpánková.

p. Koldušek podal návrh na vyditelnější  prostor pro slevy členů společenstva oproti ostatním, při pořádání seminářů.

p. Kysilka informoval přítomné o posledním kovářským sympoziu v Kreuthtu.

p.Kysilka upozornil na potřebu zajištění mladých odborných kádrů, jako zkoušejících pro nové  podkováře.

 

·         Návrh na usnesení, schválení usnesení

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení:

·         Z minulého usnesení – Získání certifikátu CE - F

·         Zkoušky na certifikovaného europodkováře budou povinné pro všechny zájemce.

·         Pánové Kysilka a Komárek se zúčastní konference EFFA tento lostopad v Bernu.

·         Výše čl. přízpěvku do EFFA zůstává 1.000,- Kč   (Č.ú. 2416145093/0800)

·         Výzva pro všechny na pořádání místních seminářů se zajištěním podkladů od p. Kysilky

 

Hlasování – souhlas všech.

 

·         Závěr

Na závěr p. Kysilka poděkoval přítomným za účast a v 19.30hod. ukončil schůzi.

 

 

Zapsal: NajmanF.

—————

Zpět